Lees meer over de nieuwbouwplannen

Welkom

Stichting Vrienden van De Berkhof probeert het leven van bewoners mooier en aangenamer te maken. De stichting is onafhankelijk van Marga Klompé. De voorzieningen en activiteiten die de stichting realiseert zijn een echte aanvulling op de zorg die Marga Klompé in De Berkhof biedt. 

Doelstelling

De zorg voor en het welzijn van de ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling. Niet alle zaken welke het leefklimaat rondom de oudere verbeteren of in stand houden worden vanuit overheidsgelden vergoed. De stichting heeft het doel deze instandhouding of verbetering met de door haar ontvangen gelden voor de bewoners van de locatie de Berkhof te Winterswijk financieel te ondersteunen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: Het besteden van giften, donaties, subsidies, schenkingen uit erfenis of legaat en inkomsten uit vermogen aan voorzieningen en activiteiten welke de goede zorg en dagbesteding aan cliënten en medewerkers van “de Berkhof” bevorderen.

De stichting heeft tot doel:
1. De fondsvorming, het fondsbeheer en het daarmee realiseren van voorzieningen en activiteiten in en om het zorgcentrum “de Berkhof” te Winterswijk ten behoeve van haar cliënten en werknemers, voor zover althans deze voorzieningen en activiteiten niet of niet geheel op andere wijze financieel kunnen worden verwezenlijkt
2. Het onderhouden en versterken van banden tussen cliënten, medewerkers en familieleden van cliënten van “de Berkhof”.

Geluk voor bewoners

Alle activiteiten zijn erop gericht bij te dragen aan welzijn, welbevinden en geluk van de bewoners. Bijvoorbeeld een aanschaf van een duofiets, het aankopen van gewenste attributen voor bewoners of het verfraaien van de belevingsgerichte tuin.
Wilt u ons helpen bij het voortzetten van dit belangrijke werk, dan is uw financiële ondersteuning van harte welkom. 

Uw steun is welkom

Stichting Vrienden van De Berkhof kan projecten niet alleen realiseren. Uw steun is van harte welkom. Alle giften en schenkingen kunnen al dan niet geoormerkt worden voor een specifieke bijdrage aan de bewoners. Wilt u een bijdrage leveren, vul dan onderstaand contactformulier in. 
 
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting beschikt over een ANBI-status, dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden fiscale vrijstelling geniet bij een schenking of donatie aan onze stichting.
 
Samen met de Vrienden van bouwen wij aan de rol van de stichting. Wij hechten aan de inbreng van de vrienden. Welke bijdragen willen zij doen en welke verwachtingen hebben zij daarover. Hier houden we waar mogelijk rekening mee in onze plannen. Vriend zijn biedt iedereen de mogelijkheid om met een eenmalige of structurele bijdrage het verschil te maken voor de bewoners van De Berkhof.

Contact

Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u ons (financieel) steunen? Vul dan onderstaand contactformulier in. 
 
Postadres: 
Stichting Vrienden van De Berkhof
T.a.v. mevrouw J. Graaskamp
Goeman Borgesiusstraat 2
7103 GM Winterswijk

Check:

Bestuursleden

Mevrouw I. Gebbink - voorzitter
Mevrouw L. Koning - penningmeester
Mevrouw J. Graaskamp - secretaris
Meneer R. Roerdinkholder - algemeen bestuurslid

Info stichting

KvK: 41039272
Fiscaal nummer: 8166. 62. 320
Bankrekening nr.: NL31SNSB 0922027765

Financiële verantwoording

De stichting maakt jaarlijks een overzicht van haar inkomsten en uitgaven. Dit financieel verslag kunt u hieronder raadplegen. De stichting beschikt over een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen nut beogende instelling. Dit houdt in dat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting. De stichting streeft ernaar om meer dan 90% van de ontvangen giften aan haar doelstelling te besteden. De overige 10% is voor wervings- en bureaukosten. Er is geen vergoeding voor het bestuurslidmaatschap. De stichting werkt met vrijwilligers.

Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst kent wel een onderscheid in gewone giften en periodieke giften.

Gewone giften
Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken, maar niet meer dan het maximumbedrag. In tegenstelling tot de periodieke giften, deze mag u helemaal aftrekken. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen (zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl).

Periodieke giften
Er bestaat een mooie manier van steunen, waarbij u voor een langere periode belastingvrij kunt schenken aan de stichting. Zonder dat het u extra geld kost, kunt u juist geld terugkrijgen van de Belastingdienst en kunnen ‘de Vrienden van’ rekenen op steun voor langere tijd: ook wel periodiek schenken genoemd. We leggen de gift dan samen vast in een eenvoudige periodieke schenkingsovereenkomst.

Eenvoudig geregeld
De Belastingdienst stelt als voorwaarden voor belastingvrij schenken dat een vast bedrag, voor een periode van minimaal 5 jaar wordt vastgelegd in een overeenkomst. Dit kan met een periodieke schenkingsovereenkomst tussen u en de ‘Stichting Vrienden van’. U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris.

Heeft u hier belangstelling voor, laat het ons weten dan sturen wij u een overeenkomst voor schenker en een overeenkomst voor ontvanger (formulieren zijn ook te downloaden op de site van de belastingdienst).

1. Bepaal welk vast bedrag u jaarlijks belastingvrij wilt gaan schenken.
2. U kunt zelf aangeven voor hoelang (minimaal 5 jaar) en wanneer je de schenking in wilt laten gaan*.
3. Vul de resterende gegevens in en onderteken het formulier.
4. Stuur beide overeenkomsten naar de stichting op.
5. De stichting ondertekent ook beide overeenkomsten en stuurt de overeenkomst voor schenker naar u retour.
6. Bewaar deze overeenkomst goed; hiermee kunt u aantonen dat u deze schenking mag aftrekken van uw inkomen.

* Houdt u er aub wel rekening mee dat u ieder jaar het vaste, jaarlijkse bedrag betaalt, ook als u gedurende het jaar met periodiek schenken begint. Dit is een voorwaarde die gesteld wordt door de Belastingdienst en ANBI.

Naast eenmalige of periodieke schenkingen kunt u ook:

Gericht geven
U kunt er voor kiezen een bepaald project mogelijk te maken, een grote gift te doen of met uw organisatie of bedrijf te helpen. U kunt hierbij denken aan:
- inrichten buitenruimte
- terrasinrichtingen
- tovertafels
- rolstoel personenvervoersmiddelen
- seizoen bloemarrangementen zowel binnen als buiten
- wisselende kunst exposities verzorgen zowel binnen als buiten

Nalaten
Er zijn twee manieren om de Stichting Vrienden van De Berkhof op te nemen in uw testament:

Erfstelling: U kunt ‘de Vrienden van’ in uw testament benoemen tot (mede)erfgenaam. Met zo’n erfstelling ontvangt de stichting een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf wie welk percentage krijgt.

Legaat: als u de stichting niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u ‘de Vrienden van’ een legaat nalaten. Dit betekent dat u een vastgesteld geldbedrag, een vastgesteld percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan de stichting. Het is mogelijk meerdere legaten op te nemen in het testament.