Fysiotherapiepraktijk Pronsweide

Fysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van de mens. Een fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert bij stoornissen in houding en beweging in de ruimste zin. De behandeling is gericht op bevordering van herstel en indien mogelijk op terugkeer naar het gewenste activiteitenniveau. U kunt bij fysiotherapiepraktijk Pronsweide terecht voor:

 • Algemene fysiotherapie
 • Geriatriefysiotherapie
 • Oedeemfysiotherapie
 • Neurorevalidatie
 • Haptonomie
 • Claudicatio Intermittens
 • Palliatieve zorg
 • Prothesiologie
 • Medical taping
 • Valpreventie
 • 60+ Fitness

Onze specialisaties

Hieronder vindt u informatie over de verschillende mogelijkheden die de fysiotherapeut u kan bieden.

Fysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van de mens. Een fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert bij stoornissen in houding en beweging in de ruimste zin. De behandeling is gericht op bevordering van herstel en indien mogelijk op terugkeer naar het gewenste activiteitenniveau.

De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de behandeling van patiënten met een hoge leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen hierdoor belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen en werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden (bijv. beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson, COPD en artrose). De therapie richt zich op het verminderen of stabiliseren van uw klachten en leert u omgaan met eventuele beperkingen in het dagelijks leven.

De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam. Lymfoedeem kan een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval. De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van vocht onder meer te stimuleren met oefentherapie en/of manuele lymfdrainage. Daarnaast kan de oedeemfysiotherapeut bandages, tape en therapeutische kousen inzetten om vochtophoping tegen te gaan of te zorgen dat de situatie stabiel blijft.

Neurorevalidatie richt zich op het optimaliseren en/of verbeteren van motorische functies en vaardigheden, bijvoorbeeld na hersenletsel als gevolg van een beroerte. Neurorevalidatie kan tevens ingezet worden bij andere aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.

De therapie richt zich op het verbeteren van balans, evenwicht, conditie en spierkracht en/of het verminderen van spasticiteit. Het doel van de behandelingen is om het zelfstandige functioneren in het dagelijkse leven van de patiënt te vergroten.

Haptonomie is een manier om in contact te komen met je gevoel en dus met je diepere zelf. De fysiotherapeut op haptonomische basis probeert u te leren 'luisteren' naar uw lijf. Het lichaamsgevoel neemt toe en de dynamische balans tussen denken en voelen wordt verbeterd. Tijdens de haptonomische begeleiding word je je bewust van je gevoelens, leer je de kracht van je voelend vermogen kennen en leer je hoe je hiervan gebruik kunt maken in het dagelijks leven.

Etalagebenen (claudicatio intermittens) zijn het vervelende gevolg van de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij etalagebenen zijn de slagaders in de benen door slagaderverkalking vernauwd. Dit zorgt ervoor dat de spieren te weinig zuurstof krijgen, wat leidt tot een krampachtige pijn of een doof gevoel in het been. De therapeut zorgt ervoor dat de patiënt de grenzen leert verleggen. Ook bespreekt de therapeut de leefstijl met de patiënt, om niet alleen symptomen te bestrijden, maar ook beïnvloedende factoren op de klacht aan te pakken. Verder bestaat de behandeling uit meerdere vormen van fysieke training om de spieren efficiënter om te leren gaan met zuurstofgebruik.

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit verbetert van het leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Het accent van de fysiotherapeutische behandeling zal in de palliatieve fase geleidelijk verschuiven van revalidatie naar ondersteunende zorg en bestrijding van symptomen. De therapie richt zich dan op het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke en psychosociale aard.

Een fysiotherapeut kan begeleiding bieden na amputatie van een (deel van een) ledemaat, waarvoor een prothese is ingezet. De therapie zal gericht zijn op een goede stompverzorging, omgaan met de prothese, krachttraining en looptraining. De fysiotherapeut heeft daarnaast een nauwe samenwerking met de orthopedisch instrumentmaker en de revalidatiearts voor een zo’n optimaal mogelijk behandeltraject.

Medical Taping is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

Bij valpreventie is de therapie gericht op het voorkomen van vallen. Er wordt gewerkt met een valpreventie programma waarin de oorzaak van het vallen leidend is voor het behandeltraject. De therapie is gericht op de verbetering van kracht, balans, evenwicht en het zelfvertrouwen. Tevens wordt het veilig handelen in specifieke situaties in het dagelijks leven besproken en geoefend.

De fitnessgroep is bedoeld voor mensen die het gezellig vinden om samen met leeftijdgenoten in een groep te sporten. De meerwaarde van deze fitnessgroep is dat deze begeleid wordt door een fysiotherapeut die ervaring heeft met de doelgroep in de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder. Er wordt een individueel oefenschema opgesteld dat gericht is op het behalen van de gestelde doelen. Er kan worden gewerkt aan de algehele conditie, spierkracht, balans en beweeglijkheid.
 
De fitnessgroepen worden op meerdere dagen doordeweeks gegeven. De duur van de fitness is één uur. Kosten bedragen €32,- per maand. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 

Mijn vader geniet van de gezelligheid.

Hij heeft altijd aanspraak, zoekt graag andere mensen op. Hij doet mee met verschillende activiteiten en legt regelmatig een kaartje met zijn buurman.

Femke Jansen

Femke haar vader woont in De Pelkwijk in Winterswijk.

Goed om te weten

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 16.00 uur.
Op afspraak is het mogelijk om in de avonduren behandeld te worden.

U kunt zowel zonder verwijzing (directe toegankelijkheid fysiotherapie) als met verwijzing door een arts een afspraak voor een behandeling maken. Heeft u geen verwijzing? Dan vindt er eerst een screening door de fysiotherapeut plaats. Dit bestaat uit een aantal gerichte vragen over de klacht en over uw verdere gezondheid.

Bij uw aanmelding wordt gevraagd naar uw naam, postcode, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en, indien van toepassing, uw verwijsbrief. Tevens wordt u de eerste keer verzocht een legitimatiebewijs te tonen. Het is van belang dat u aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden door een geriatriefysiotherapeut.

Tijdens de eerste afspraak onderzoekt de fysiotherapeut u naar aanleiding van de klacht c.q. verwijzing en spreekt met u een behandelplan door. Een fysiotherapiebehandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Indien noodzakelijk kan de fysiotherapeut contact opnemen met de verwijzend arts/huisarts. De behandeling kan zowel ‘op locatie’ als bij u thuis plaatsvinden.

Bij verhindering verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) kenbaar te maken. Zonder tijdige afmelding kan een wegblijftarief van € 25,00 in rekening worden gebracht.

Fysiotherapie wordt afhankelijk van de aard van de aandoening vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering. De verantwoordelijkheid om na te gaan of de behandeling (volledig) wordt vergoed ligt bij uzelf. Uw fysiotherapeut zal u waar mogelijk wel inlichten in hoeverre uw verzekering waarschijnlijk de kosten dekt. De ‘betalingsvoorwaarden fysiotherapie’ zijn van toepassing. U kunt deze vinden op het prikbord in de wachtkamer of opvragen bij onze praktijk.

De fysiotherapeuten van Pronsweide zijn allemaal BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerd en daarnaast opgenomen in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Zij houden zich aan de bestaande behandelrichtlijnen en volgen regelmatig (bij)scholing.

Door de korte lijnen in het verpleeghuis is er een intensieve en goede samenwerking met alle aanwezige specialismen, zoals met Roessingh Revalidatie Techniek en andere paramedici.

Om er voor te zorgen dat het behandelproces niet wordt verstoord, zal tijdens afwezigheid van uw therapeut door bijvoorbeeld ziekte, studie of vakantie voor waarneming worden gezorgd.

Van de Hogeschool Saxion te Enschede lopen regelmatig studenten van deze opleiding stage op onze afdeling. Afhankelijk van het niveau wonen ze behandelingen bij of voeren ze behandelingen uit. Dit gebeurt uitsluitend als hiervoor toestemming wordt verleend.

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of de behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de collega’s. Verder is het klachtenreglement van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) van toepassing.

Uw fysiotherapeut houdt om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

ParkinsonNet
Fysiotherapie Marga Klompé is aangesloten bij Het ParkinsonNet. Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen.
De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze diversiteit aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken.
 
COPD Netwerk
Fysiotherapie Marga Klompé is aangesloten bij Het COPD Netwerk. Het COPD Netwerk is in 2003 gestart met als doel samenwerking tussen longartsen, huisartsen, praktijkondersteuners/ praktijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, longverpleegkundigen en verpleegkundig specialist longgeneeskunde te verbeteren en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een verzamelnaam voor twee typen chronische longziekten, namelijk chronische bronchitis en longemfyseem. De meest voorkomende klachten bij COPD zijn kortademigheid bij inspanning en chronisch hoesten. Als gevolg van de aandoening treedt een afname van conditie en spierkracht op. Dit kan resulteren in beperkingen in fysiek functioneren en afname in kwaliteit van leven.