Nieuwbouw Parallelweg

Op deze pagina houden we u op de hoogte over de ontwikkelingen rond de plannen voor een nieuwe locatie voor ouderen aan de Parallelweg in Winterswijk. 

Voor ouderen in Winterswijk

De vergrijzing neemt toe. Ook in Winterswijk. Meer woningen voor ouderen zijn nodig. Bijvoorbeeld aan de Parallelweg in Winterswijk. Een fijne plek, dichtbij voorzieningen en met meer reuring.
 
Wij werken voor en met ouderen en hebben verschillende locaties voor ouderen in Winterswijk. Zoals de Vredense Hof. Dit gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Voor de ouderen die daar wonen, hebben we een plek gevonden aan de Parallelweg gevonden om nieuw te bouwen. Naast de Sport- en Turnhal Winterswijk en tegenover het station.  
 
Een nieuwe plek, dichtbij het centrum. Lekker iets drinken op een terrasje, even wandelen door het centrum of samen wat boodschappen doen. Meedoen aan de maatschappij. Dat is daar mogelijk. Samen met de buurt willen we het gebouw een functie in en voor de buurt geven. Een open en gastvrije locatie, waar 'naobers' zich vrij voelen om binnen te lopen om een praatje maken. 

Thuis aan de Parallelweg

In het gebouw aan de Parallelweg komen ouderen te wonen die het zelf thuis niet meer redden. Deze ouderen wonen zelfstandig, wij leveren de zorg die zij nodig hebben. Ook ouderen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld door een hersenbloeding en ouderen met dementie bieden we een thuis in het gebouw.

Mensen met dementie zullen meer vrijheid hebben in het gebouw aan de Parallelweg. Zodat zij hun eigen keuzes kunnen blijven maken en de regie over hun leven zolang mogelijk kunnen behouden. Ook als dat soms om kleine dingen gaat. Dat kan doordat we in het nieuwe gebouw technologie in kunnen bouwen waardoor toezicht op afstand mogelijk wordt.

In het gebouw worden minimaal 96 appartementen gebouwd. Omdat het aantal ouderen in Winterswijk toeneemt, wordt nog onderzocht of 120 appartementen in het nieuwe gebouw wenselijk zijn. 

In gesprek met de buurt

In 2021 organiseerden wij de eerste twee buurtbijeenkomsten voor omwonenden van de Parallelweg. Hierin deelden we de voorlopige plannen en visie op wonen met zorg met hen. De presentatie van de eerste bijeenkomst vindt u hier. We hebben onder de aanwezigen een peiling gehouden over de plannen. Het verslag vindt u hier. De presentatie van de tweede buurtbijeenkomst vindt u hier. Het verslag kunt u lezen door hier te klikken.

Meer weten over de bouwplannen?

Bij het bouwen hebben we te maken met veel plannen, besluiten, benodigde vergunningen en regels. Denk aan bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, omgevingsvergunningen en structuurvisies. Deze vallen allemaal onder de noemer ruimtelijke plannen. De belangrijkste is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente. En bepaald wat er met de ruimte mag gebeuren.Het bestemmingsplan voor dit gebied heet Spoorzone – Fase 4 en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl wanneer u zoekt op 'Parallelweg Winterswijk'. 

Op de hoogte blijven van publicaties?
Wilt u op de hoogte blijven van publicaties over wijzigingen in ruimtelijke plannen van de Parallelweg? Zoals een bestemmingsplanwijziging, het ontwerp-bestemmingsplan of vaststelling van het plan door de gemeenteraad? Houd dan deze website in de gaten of volg het via de officiële publicaties van de gemeente Winterswijk op www.officielebekendmakingen.nl

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de bouwplannen aan de Parallelweg? Misschien vindt u uw vraag en ons antwoord hieronder.

Aan de Parallelweg komen ouderen met een lichamelijke beperking en/of dementie te wonen die 24 uur per dag beschikbaarheid van zorg nodig hebben.

We laten stedenbouwkundige schetsen maken waarbij we verschillende modellen van het gebouw onderzoeken. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de ligging en de grootte van het gebouw, dus de hoeveelheid appartementen die we graag willen bouwen. Want, we willen alle ouderen die dit nodig hebben een woonplek kunnen bieden aan de Parallelweg. 

Aan de Parallelweg komen appartementen voor alle huidige 96 bewoners van de Vredense Hof. Vanwege de vergrijzing in Winterswijk kijken we of er meer appartementen nodig zijn, tot ongeveer 120 in totaal. Mogelijk  wordt dit aantal verder uitgebreid. 

We laten stedenbouwkundige schetsen maken. Dit zijn nog geen ontwerpschetsen van een architect. Stedenbouwkundige schetsen geven een beeld hoe een nieuw gebouw in het gebied kan komen te staan. We oriënteren ons op verschillende modellen.

We hopen tijdens een volgende bijeenkomst in mei 2023 de nieuwste schetsen te delen met medewerkers, cliënten/familie en de buurt. 

We laten stedenbouwkundige schetsen maken waarbij we verschillende modellen van het gebouw onderzoeken. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de ligging en de grootte van het gebouw, dus de hoeveelheid appartementen die we graag willen bouwen. Want, we willen alle ouderen die dit nodig hebben een woonplek kunnen bieden aan de Parallelweg. 

Er worden minimaal 96 appartementen gebouwd voor alle huidige bewoners van de Vredense Hof. Mogelijk  wordt dit aantal verder uitgebreid. In 2021 gaven we aan dat het gebouw 4 tot 5 bouwlagen krijgt en zal bestaan uit onderling verbonden gebouwdelen. Omdat op dit moment het stedenbouwkundig ontwerp nog niet is vastgesteld, is het definitieve aantal woonlagen nog niet bekend en kan dit nog wijzigen. 

Wat aan zorg en aan ruimte nodig is, baseren wij op verschillende zaken. Zoals een wachtlijst waar mensen op staan die wachten op de zorg die zij nodig hebben. Daarnaast is de ontwikkeling van het aantal inwoners van een gemeente ook een uitgangspunt wat we meenemen. Het aantal ouderen neemt ook in Winterswijk toe, dus is er behoefte aan extra woningen met zorg voor ouderen. 
 

De haalbaarheidsonderzoeken en de voorbereidingen voor de wijziging van het bestemmingsplan zijn begin 2023 afgerond. De eerst volgende stap is het afronden van de grondaankoop. 
 
Bestemmingsplanwijziging
Zodra de grond is aangekocht en het stedenbouwkundige ontwerp is vastgesteld, gaan we de procedure rond de wijziging van het bestemmingsplan in. Om door te kunnen met de plannen moet de huidige bestemming van ‘kleine industrie’ gewijzigd worden in ‘wonen met zorg’. Gelijktijdig met de wijziging van het bestemmingsplan kunnen we aan de slag met een voorlopig ontwerp voor het gebouw door een architect.

In een overzicht ziet dat er zo uit:

  • Schetsen verder uitwerken naar ontwerp: zomer 2023
  • Procedure bestemmingsplanwijziging: eind 2023
  • Start bouw: najaar 2024/voorjaar 2025

Als alles volgens plan verloopt, hopen wij in het najaar van 2024 of het voorjaar van 2025 te kunnen starten met de bouw van de nieuwe locatie voor ouderen aan de Parallelweg. 

Hoe de nieuwe locatie voor ouderen aan de Parallelweg gaat heten, is nog niet bekend. Heeft u een suggestie? Wij ontvangen graag uw reactie via het formulier onderaan deze pagina.

De wens is om het gebouw geschikt te maken voor een energielabel A. Er zullen daarom zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt worden. Ook kijken we qua energie (water, wartmte en elektriciteit) naar de meest duurzame oplossingen. 
 

De aannemer die de bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren is nog niet bekend. 

Of er geheid moet worden is nog niet precies bekend. Het gebouw zal zeker fundering nodig hebben. Of dat door  heien kan of dat er een andere oplossing nodig is, wordt later bepaald.

De parkeerdruk in de buurt neemt in principe niet toe. Wij houden ons aan de parkeernormen die de gemeente oplegt. Veelal betekent dat dat het parkeren op eigen terrein, dus bij de nieuwe locatie, moet worden opgelost. Incidenteel zal er bij grote bijeenkomsten of een feest in de nieuwe locatie misschien wat meer parkeerdruk in de buurt zijn. We hopen op wederzijds begrip en samenwerking. Zijn er evenementen in de buurt dan kan eventueel ook gebruik worden gemaakt van de vrije parkeerplaatsen bij ons.

Er kan tijdens de bouwperiode extra parkeerdruk optreden. Mocht zich dat voordoen, dan zullen we de buurt daar tijdig over informeren. 

Er komt zeker groen. Ook de bewoners van de nieuwe locatie willen graag in het groen wonen. Tijdens een volgende bijeenkomst wisselen we graag ideeën hierover uit met de buurt en onze medewerkers, cliënten en hun familie. 

We verwachten dat een deel van de tuin om het nieuwe gebouw voor iedereen toegankelijk zal zijn. Het kan zijn dat een deel van de tuin ingericht wordt voor mensen met dementie die een beschermde omgeving nodig hebben. 

Het perceel naast de plek voor de nieuwe locatie voor ouderen staat nog te koop. Het is nog niet bekend wat daar de plannen voor zijn. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een tunnel aan te leggen en de Dingstaat te verlengen. Maar daar is nog geen besluit over genomen. 

Meer informatie of uw reactie geven?

Vragen over de plannen voor een nieuwe locatie voor ouderen aan de Parallelweg? Wilt u reageren of heeft u een suggestie? Contact met ons opnemen kan altijd. Bijvoorbeeld via mail aan ons vastgoedteam via b.maarse@szmk.nl. Of u vult het reactieformulier hieronder in.