Lees meer over de nieuwbouwplannen

Medische vakgroep

Marga Klompé is gespecialiseerd in de (medische) zorg voor kwetsbare ouderen. Om de juiste medische zorg te kunnen bieden, hebben we verschillende medische professionals in dienst, die specifieke kennis en ervaring hebben wat betreft de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen. Op deze pagina leggen we uit wat u van hen kunt verwachten.

Een fysiotherapeut

Behandelteam

Behandelteam
De medische vakgroep van Marga Klompé bestaat uit een hecht team van collega’s Specialisten Ouderengeneeskunde (i.o.), basisartsen, Physician Assistants (i.o.), Verpleegkundig Specialisten (i.o.). Ons team wordt ondersteund door het medisch secretariaat.
 
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit ouderengeneeskundige taken in het kader van chronische zorg somatiek of psychogeriatrie, psychogeriatrische intensieve zorg, verschillende vormen van kortdurende zorg en crisisopnames.
 
De belangrijkste uitgangspunten van de zorg die wij leveren zijn de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en autonomie. We behandelen en ondersteunen cliënten en zetten hen in hun kracht. Dit doen we door aan te sluiten bij de beleving en behoeften van de cliënt vanuit de principes van positieve gezondheid van Machteld Huber. Omdat de relatie telt, werken we in principe met vaste dienstverleners zodat de continuïteit zo optimaal mogelijk geborgd is.

We hebben optimale aandacht en doen het beste voor de individuele cliënt. We bieden veilige zorg door gekwalificeerde behandelaars, juist gebruik en inzet van hulpmiddelen en behandelruimten specifiek ingericht op onze cliënten.
 

Wie doet wat?

Hieronder leest u welke specialist u bij ons kunt tegenkomen en wat zij voor u kunnen betekenen.

Een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van patiënten met complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. De SO kijkt niet alleen naar het ziektebeeld, maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de persoon en zijn omgeving en naar de mogelijkheden om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen. (www.verenso.nl)

Een basisarts heeft de geneeskunde studie afgerond en is niet ingeschreven in een specialismeregister. (www.actiz.nl)

Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig specialisten (VS) zijn ervaren professionals met een HBO-diploma in de gezondheidszorg, die daarna een HBO-masteropleiding hebben gevolgd. PA’s en VS-en hebben brede medische kennis en vaardigheden. In Nederland zijn meer dan twaalfhonderd PA’s en meer dan drieduizend VS-en aan het werk en deze aantal groeien. (www.platform zorgmasters.nl).

Een fysiotherapeut

Opleiden

Er is een uitdagend opleidingsklimaat, waarbij iedere basisarts, Physician Assistant, Verpleegkundig Specialist, AIOS en/of huisarts in opleiding aan een vaste Specialist Ouderengeneeskunde als supervisor is gekoppeld. Daarnaast worden er ook coassistenten en derdejaars geneeskunde studenten begeleid.

Wekelijks is er na de weekendoverdracht een casusbespreking/referaat, die bij toerbeurt door leden van de medische vakgroep wordt verzorgd.

Regionaal wordt twee maal per jaar een referaatmiddag georganiseerd met collega organisaties in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Verschillende vormen van zorg

Hieronder vindt u informatie over de verschillende vormen van zorg.

De revalidatieafdeling Oost Achterhoek biedt geriatrische revalidatiezorg, oftewel: revalidatie speciaal gericht op ouderen. Marga Klompé werkt samen met het SKB de huisarts en de thuiszorg zodat cliënten op de revalidatieafdeling de best mogelijke revalidatie ontvangen. Hoe lang een revalidatietraject duurt, is afhankelijk van de situatie. Dit kan variëren van enkele weken tot maanden. Wat de prognose ook is, Marga Klompé stelt altijd de hulpvraag en mogelijkheden van de cliënt centraal.
Revalidatie Oost Achterhoek bestaat uit vijf teams. Deze teams bieden de cliënt een manier van revalideren waarin hij/zij naast de therapietijden telkens wordt gestimuleerd om zelf te oefenen.

De afdeling Observatie Oost Achterhoek biedt kortdurende opvang om de behoefte van de cliënt
en de problematiek in kaart te brengen. De afdeling heeft 16 plaatsen. Ouderen met een nog
nader te definiëren hulpvraag verblijven tijdelijk op deze afdeling. Zij worden in die dagen
geobserveerd. Na de observatie- c.q. herstelgerichte zorg wordt een advies gegeven en vindt een
overdracht plaats. Meestal naar de thuissituatie, waarbij de huisarts (en mogelijk thuiszorg) de
nazorg en begeleiding weer overneemt.

Naast Revalidatie en Observatie, biedt Marga Klompé Eerstelijnsverblijf zorg (ELV). Bij ELV zorg is
er sprake van een kortdurende opname in een zorginstelling om in deze tijd te herstellen.
De zorgbehoefte is tijdelijk zo hoog dat er in de thuissituatie niet voldoende zorg geboden kan
worden. De huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis maakt de inschatting dat de cliënt op
de korte termijn zal herstellen. Waar nodig is het mogelijk om therapie te ontvangen om dit proces te ondersteunen. 

Eerstelijnsverblijf is er ook voor uw laatste levensfase. Uw behandelend arts stelt vast dat uw levensverwachting 3 maanden of korter is. Dan kunt u in deze fase zorg krijgen in een instelling voor eerstelijns verblijf. De zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve terminale zorg genoemd.

VV9B staat voor herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging. Een cliënt komt voor een VV9b indicatie in aanmerking als hij/zij verpleging/verzorging, behandeling en therapie nodig heeft om zo optimaal mogelijk te herstellen na bijvoorbeeld een operatie of een behandeling in het ziekenhuis. De cliënt heeft intensieve revalidatie nodig bij een reeds bestaande WLZ-indicatie of waarbij het op voorhand duidelijk is dat de cliënt hierop is aangewezen en het nog niet zeker is of de cliënt na de revalidatie weer terug kan keren naar zijn/haar eigen huis. De zorg is gebaseerd op de CIZindicatie en gefinancierd op basis van de WLZ-indicatie, met noodzaak voor bescherming en toezicht. Cliënten komen revalideren met deze indicatie na het doormaken van een aandoening bij een bestaande hoog complexe zorgsituatie. De revalidatie van een cliënt met een indicatie voor pakket VV9b gebeurt/verloopt op een lager tempo dan binnen de GR vanwege de
verminderde belastbaarheid. Deze vorm van revalideren kan gericht zijn op terugkeer naar de
eigen thuissituatie met een vervolgindicatie uit de WLZ of leiden tot een permanente opname. 

Marga Klompé biedt op verschillende locaties zorg en behandeling aan mensen met een chronische lichamelijke aandoening. Somatisch betekent letterlijk lichamelijk. Chronische somatiek verwijst dus naar alle zorg en behandelingen die mensen ontvangen wanneer zij op basis van vooral lichamelijke problematiek zijn aangewezen op beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.
Binnen Marga Klompé zijn verschillende woningen waar u kunt verblijven met een indicatie voor chronische somatische zorg. We kijken hierbij naar uw persoonlijke wensen en behoeften en ondersteunen u waar nodig.

Binnen Marga Klompé wordt op verschillende locaties psychogeriatrische zorg geboden. PG staat voor psychogeriatrie. Op onze PG-afdelingen wonen mensen die op basis van een psychische stoornis, zoals dementie, zijn aangewezen op beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging.
In De Molenberg, te Groenlo, is Ravelijn, een specialistische psychogeriatrische afdeling gehuisvest. Deze afdeling (PGintensief) biedt zorg aan cliënten met complexe zorgvragen, die door hun gedrag (tijdelijk) niet thuis of in een groepswoning kunnen wonen.

Behandelteam

De medische vakgroep van Marga Klompé bestaat uit een hecht team Specialisten Ouderengeneeskunde, basisartsen, Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten. Ons team wordt ondersteund door het medisch secretariaat.
Aafke Huitink-Verhoeven

Aafke Huitink-Verhoeven

Physician Assistant
Specialisme(n): Streven naar kwaliteit van leven, palliatieve zorg
Ans Tolkamp

Ans Tolkamp

Locatie Pronsweide
Medisch secretariaat / secretariaat behandelcentrum
Ellie Jetten

Ellie Jetten

Specialist ouderengeneeskunde
Specialisme(n): Psychogeriatrie en probleemgedrag bij dementie en chronische somatiek
Else Joustra

Else Joustra

Specialist Ouderengeneeskunde
Specialisme(n): Urologische problematiek
Hens Brummelaar

Hens Brummelaar

Physician Assistant
Specialisme(n): Geriatrische revalidatiezorg, hartfalen, begeleiden van coassistenten
Inge ten Broek

Inge ten Broek

Physician Assistant
Specialisme(n): Acute geneeskunde
Irene van Oene

Irene van Oene

Specialist ouderengeneeskunde
Specialisme(n): Kortdurende zorg (GRZ, ELV en observatie)
Joyce te Rietmole

Joyce te Rietmole

Physician Assistant
Specialisme(n): Efficiënte samenwerking om zo ieders kwaliteiten te benutten
Judith Krajenbrink

Judith Krajenbrink

Verpleegkundig specialist
Specialisme(n): Psychogeriatrie
Judith Visser

Judith Visser

Specialist ouderengeneeskunde
Specialisme(n): Palliatieve zorg en multidisciplinaire samenwerking
Henriëtte Bakker

Henriëtte Bakker

Verpleegkundig specialist
Specialisme(n): Palliatieve zorg, stomazorg en oncologie
Kristel de Waal

Kristel de Waal

Locatie Pronsweide en De Hoge Weide
Medisch secretariaat / secretariaat behandelcentrum
Nadine Elferink

Nadine Elferink

Verpleegkundig Specialist i.o.
Nicole Haarman

Nicole Haarman

Spec. ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie en GRZ
Specialisme(n): Ouderen bezoeken binnen het verpleeghuis en in de thuissituatie, multidisciplinaire overleggen
Niels ter Haar

Niels ter Haar

Specialist ouderengeneeskunde
Specialisme(n): Psychogeriatrie; chronische somatiek; geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), 1ste lijn en onderwijs
Ria Ars

Ria Ars

Locatie De Molenberg
Medisch secretariaat / secretariaat behandelcentrum
Rini Eringfeld

Rini Eringfeld

Specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie en
Specialisme(n): Behandelen en begeleiden van cliënten met psychogeriatrie, coaching van het zorg- en behandelteam, kennisverbetering psychogeriatrie eerste lijn
Stephanie van Zuilekom

Stephanie van Zuilekom

Specialist ouderengeneeskunde
Specialisme(n): Psychogeriatrie, consultatie voor huisartsen en medisch specialisten in het ziekenhuis, opleiden van coassistenten, infectiepreventie

Samenwerking

Samenwerken
De vakgroep ouderengeneeskunde bestaat uit drie locaties, te weten de regio’s Winterswijk, Groenlo en Lochem, met daarnaast verschillende buitenlocaties. Als vakgroep werken we nauw samen. Eens per twee weken hebben we een vakgroepoverleg en met eens per maand een farmacotherapeutisch overleg (FTO). Verder wordt bij afwezigheid van specialisten ouderengeneeskunde voor elkaar waargenomen.
 
De onderling sfeer en samenwerking is goed. Er is een goede balans tussen werk en privé. Hier wordt vanuit de vakgroep zo mogelijk rekening mee gehouden. Afhankelijk van de situatie bestaat indien nodig de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
Bij ons staat collegialiteit hoog in het vaandel. Samen goed doen voor elkaar en voor onze cliënten. Hierbij wordt geprobeerd eenieder in zijn of haar kracht te zetten.
 
Externe samenwerking
Er is een nauwe samenwerking met de medisch specialisten van het SKB. Wekelijks worden er MDO’s in het ziekenhuis bijgewoond door leden van de medische vakgroep. Op reguliere basis komen ook meerdere medisch specialisten voor consultvoering in het verpleeghuis. Tevens is er een nauwe samenwerking met de huisartsen in de regio, waarbij er reguliere MDO’s in de huisartsenpraktijken worden gedaan en wekelijks 1e lijnconsulten.
De ANW diensten worden met meerdere collega VVT organisaties regionaal vorm gegeven.