Lees meer over de nieuwbouwplannen

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wij verkrijgen via de website vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken

Waarom verwerkt Marga Klompé persoonsgegevens? 

Marga Klompé verwerkt persoonsgegevens om goede zorg en diensten te kunnen leveren, om de rol van (potentieel) werkgever of opdrachtgever goed te kunnen vervullen, voor marketingdoeleinden of in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. We verwerken alleen gegevens voor zover dat in de betreffende situatie noodzakelijk is.
 
In de meeste gevallen zullen we uw persoonsgegevens verwerken omdat dat nodig is voor het aangaan van een overeenkomst met u, zoals een zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst. In andere gevallen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken als we uw toestemming hebben, als we moeten voldoen aan een wettelijke plicht, als er sprake is van een medische noodsituatie of als we een gerechtvaardigd belang hebben.
 
Voor gezondheidsgegevens geldt daar bovenop dat wij deze:
 • Als zorginstelling alleen verwerken als dat noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging van u, en
 • Als werkgever als dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten met aanspraken die afhankelijk zijn van uw gezondheidstoestand, of als dat noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Contactformulieren

Op de website van Marga Klompé worden contactformulieren gebruikt die websitebezoekers invullen voor meer informatie. De gegevens van de formulieren worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op een beveiligde server van een derde partij. Marga Klompé vraagt in de formulieren om persoonlijke of bedrijfsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats (naw) gegevens. Deze gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. Marga Klompé gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt.

Cameratoezicht

Op onze locaties wordt cameratoezicht toegepast. Cameratoezicht binnen Marga Klompé is één van de ondersteuningsmiddelen in het waarborgen van algemene veiligheid en het bieden van verantwoorde zorg. Cameratoezicht binnen Marga Klompé staat niet op zichzelf, het is een onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen. We onderscheiden grofweg twee doelstellingen binnen Marga Klompé voor het gebruik van camera’s, te weten:

 • Cameratoezicht ten behoeve van verantwoorde zorg
 • Cameratoezicht ten behoeve van algemene veiligheid en het beschermen van eigendommen

Bij het inzetten van cameratoezicht voor bovenstaande doeleinden is er sprake van de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). De grondslag van Marga Klompé voor deze verwerking van persoonsgegevens is ofwel toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG), ofwel uitvoering overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) ofwel gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). De grondslag kan per locatie en per camera die wordt ingezet verschillen.
 
Indien cameratoezicht wordt ingezet waarvoor geen toestemming van de betrokkene is verkregen en het betreffende cameratoezicht niet noodzakelijk is ter uitvoering van een (behandelings)overeenkomst met de betrokkene, dan dient Marga Klompé een beroep te kunnen doen op de grondslag gerechtvaardigd belang. Lees verder in dit privacystatement om uw wettelijke rechten over deze (cameratoezicht) en andere gegevensverwerkingen in te zien.

GPS-Tracking systeem

De bedrijfsauto’s van Marga Klompé zijn voorzien van een GPS-systeem, waardoor de auto’s en daarmee inzittenden gevolgd worden. Marga Klompé maakt gebruik van een GPS-systeem bij haar bedrijfsauto’s om te voldoen aan de belastingwetgeving. Volgens de belastingwetgeving is Marga Klompé namelijk verplicht om kilometers te registreren. Voor uw rechten omtrent privacy leest u hieronder verder.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Voor zover die er zijn nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

Met wie deelt Marga Klompé uw gegevens en waarom?

Marga Klompé deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met andere partijen (derden), tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van omstandigheden waarin wij uw gegevens mogelijk zullen delen:
 
 • Het kan voorkomen dat politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien.
 • Het kan het nodig zijn uw gegevens te delen binnen het Marga Klompé-netwerk of met zorgvuldig geselecteerde relaties om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan de relaties die namens ons gegevens verwerken. 

(Sub)verwerkers
Voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening maken we gebruik van een aantal partners. Deze partners worden ook wel onze (sub)verwerkers of samenwerkingspartners genoemd. Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens bij een van deze partners zijn opgeslagen, dan wel anders door hen worden verwerkt. Marga Klompé heeft met deze partners contractuele afspraken gemaakt hoe zij met uw persoonsgegevens om dienen te gaan.
 
Doorgifte van gegevens buiten de EU
Marga Klompé slaat uw gegevens in beginsel op binnen de grenzen van de EU. Wanneer in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten de EU, dan waarborgt Marga Klompé een passend beveiligingsniveau en treffen wij (indien noodzakelijk) passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Gebruik van cookies

Marga Klompé gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies.

Analytische cookies

Ook gebruiken we met toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website hebt gevonden en welke delen van onze website u hebt bezocht.

Tracking cookies

Daarnaast worden er met toestemming zogeheten tracking cookies geplaatst via onze website. Met behulp van deze cookies kan een (anoniem) profiel van uw surfgedrag worden opgebouwd, waarmee bijvoorbeeld berichten of advertenties kunnen worden afgestemd op uw interesses.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Uw wettelijke rechten

U mag Marga Klompé vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. U heeft naast het recht om informatie op te vragen en in te zien ook een aantal andere wettelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder leest u welke rechten u heeft:

 • recht op informatie
 • recht van inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op gegevenswissing en vergetelheid
 • recht van beperking van verwerking
 • recht op dataportabiliteit (recht om gegevens over te dragen)
 • recht op bezwaar
 • recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

Marga Klompé zal te allen tijde uw verzoek beoordelen en honoreren naargelang dit is toegestaan op basis van wet- en regelgeving. U kunt eventuele vragen en/of verzoeken, die verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, een e-mail te sturen naar info@szmk.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0544 - 47 41 00.