Nieuwbouw De Molenberg

Voor eigentijdse en toekomstbestendige gebouwen die een goede woonomgeving voor oudere zorgbehoevende inwoners van Groenlo bieden. Met zelfstandige, ruime appartementen en een mooi uitzicht. Daarom werkt Marga Klompé aan nieuwbouwplannen voor locatie De Molenberg. 

Op deze pagina houden we u op de hoogte over ontwikkelingen rond de nieuwbouwplannen. 

Nieuwbouwplannen
De gebouwen van het complex De Molenberg zijn sterk verouderd en na jaren intensief gebruik aan vervanging toe. Het oudste gebouw dateert uit 1935. Renovatie van de huidige gebouwen is technisch niet haalbaar. Daarom wordt De Molenberg volledig vernieuwd. 

De ligging van De Molenberg aan de gracht is uniek en geeft de locatie een specifiek karakter. Marga Klompé wil de huidige Molenberg slopen en op dezelfde plek nieuwbouw realiseren. 

De Gemeente Oost-Gelre, waar Groenlo onder valt, ziet in de nieuwbouw een kans om de stad gelijktijdig een kwaliteitsimpuls te geven. Als het beoogde nieuwe complex er staat, is men voornemens om ook de historische vestingwal in ere te herstellen.

Nieuwsbrief
We maken een nieuwsbrief om betrokkenen bij de nieuwbouw op de hoogte te houden van de plannen. Liever de nieuwsbrief per mail ontvangen? Dat kan. Vul dan het reactieformulier onderaan deze pagina in. 

Nieuwsbrief 1 - november 2022 
Nieuwsbrief 2 - mei 2023

In gesprek met betrokkenen

Eind 2021 hebben verschillende interviews over de nieuwbouw plaatsgevonden met personeel, bewoners/familie, de oudheidkundige vereniging en vastgoedexperts. Zij hebben aandachtspunten voor de nieuwbouw op het gebied van verkeersveiligheid, de functionaliteit van het gebouw en voor een goede woon- en werkomgeving voor het nieuwbouwplan meegegeven. Nieuwbouw op de bestaande locatie werd bij alle partijen breed gewaardeerd.

 Bijeenkomsten
Op 13 juni 2022 zijn de bewoners, eerste contactpersonen en de medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen. Op 15 juni 2022 vond de eerste bijeenkomst met omwonenden plaats. Beide bijeenkomsten zijn samen met de gemeente georganiseerd. De presentaties van deze bijeenkomsten vindt u hieronder.

Veelgestelde vragen
De vragen die tijdens de bijeenkomsten zijn gesteld, zijn beantwoord in de veelgestelde vragen die u verder onderaan op deze pagina vindt.

Enkele reacties:
"Niet te lang mee wachten, wil er graag nog werken dan!"
"Mooi plan. met veel groen"
"Had het me iets speelser voorgesteld."
"Niet teveel over praten, maar gewoon beginnen!”
"Ik hoop dat de gebouwen niet te groot worden en het geheel luchtig blijft."

Hoe ziet het model eruit?

MTD landschapsarchitecten heeft een stedenbouwkundig model gemaakt hoe de nieuwe gebouwen in het gebied te plaatsen, inclusief de openbare ruimte als bijvoorbeeld de straat en de vestingwal. Dit model is geen ontwerp, maar geeft het volume van de gebouwen in de beschikbare ruimte aan. De beschikbare ruimte betreft het huidige grondgebied van De Molenberg met daarbij de kavels van Ziekenhuisstraat 10 en 12 die Marga Klompé heeft aangekocht. 

In het model zijn vier gebouwen met voorzieningen getekend. In totaal gaat het om 192 wooneenheden. Daarvan zijn 129 woningen voor Marga Klompé. Dat zijn er 92 voor de reguliere zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking (in rood) en 37 voor intensieve zorg aan ouderen (in oranje). Deze gebouwen zijn met elkaar verbonden. Aan de overkant van de verlegde Ziekenhuisstraat komen 30 woningen voor Sius (lichtgeel) en 33 woningen voor de woningbouwvereniging (paars).

Het gebouw van Sius en het paarse gebouw van de woningcorporatie aan de overkant van de Ziekenhuisstraat zijn fijner qua vorm en kleiner. Er ligt meer nadruk op de individuele woningen. Zij sluiten daarmee beter aan bij de gebouwen in de binnenstad. De wat grotere grove gebouwen van Marga Klompé (in het rood en oranje) zijn om die reden aan de buitenzijde van de straat geplaatst. Doordat deze gebouwen aan één zijde van de Ziekenhuisstraat liggen, hoeven bewoners en medewerkers van De Molenberg niet langer de straat over te steken. 

Aandachtspunten in het model

Er is gekozen voor een ruimtelijk ontwerp, met maximale aandacht voor het groen. Het model grijpt terug op de vesting van vroeger. Zo biedt de nieuwe vestingwal een wandeling aan de gracht, die op sommige plaatsen verbreed wordt. Ook zijn er vanaf meerdere plekken zichtlijnen naar het water zodat dit gebied veel meer bij de binnenstad wordt betrokken. 

De Ziekenhuisstraat wordt verlegd en aangepast waardoor deze minder uitnodigt om hard te rijden. Voor de kerk komt een nieuw plein met meer groen. De kapel die nu verscholen staat achter De Molenberg komt vrij te staan en wordt via een glazen gang verbonden met één van de gebouwen van Marga Klompé.

Impressie voorzijde
Impressie deel 5-lagen met deel 4-lagen

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over de nieuwbouw van De Molenberg? Misschien vindt u uw vraag en ons antwoord hieronder.

Dat is moeilijk te zeggen. We hopen in 2026 te kunnen beginnen met de nieuwbouw. Maar er moet nog veel gebeuren.

Haalbaarheidsonderzoek
In het najaar van 2022 wordt het haalbaarheidsonderzoek gestart. Een onderzoeksbureau voert verschillende onderzoeken als een bodemonderzoek en een geluidsonderzoek uit. De onderzoeken moeten de haalbaarheid  van de nieuwbouw aantonen. Pas als dat onderzoek is gedaan, kunnen wij starten met het aanvragen van vergunningen.

Het is de bedoeling om de Ziekenhuisstraat te verleggen. Daarmee kunnen de gebouwen van Marga Klompé op één zijde van de straat bij elkaar geplaatst worden. En hoeven bewoners en medewerkers niet langer de straat over te steken. 

We hebben laten onderzoeken of renovatie mogelijk was. Dat kan vanwege de gebouwstructuur niet. Het gebouw is daarnaast aan het eind van zijn levensduur.  

Er komen voldoende parkeerplekken. In het plan is rekening gehouden met de norm die hiervoor is vastgesteld. 

Kloostertuin
De gemeente is daarnaast van plan om het huidige parkeerterrein in de Kloostertuin uit te breiden van circa 100 naar minimaal 120 plekken.

Wanneer we aan de slag gaan met het definitieve ontwerp, kunnen we aangeven uit hoeveel woonlagen de verschillende gebouwen zullen bestaan.

In het model wordt een deel van de gebouwen van Marga Klompé in vijf lagen met een kap gebouwd. Het andere deel wordt in vier lagen met een kap gebouwd.Een gebouw met 5 lagen is in totaal 18-20 meter hoog, vergelijkbaar met de huidige Rank. Dat zijn vijf woonlagen van 3 meter (15 meter) plus een kap van 3 meter. Voor een gebouw met 4 lagen kom je dan uit op 15-17 meter hoogte. 

De gebouwen van Sius en de woningcorporatie aan de overkant van de Ziekenhuisstraat bestaan beide uit drie lagen met een kap.

U kunt via het reactieformulier onderaan deze pagina aanvinken wanneer u op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen in de nieuwbouw.  

Voor de woningen van de woningbouwvereniging is een zorgindicatie nodig. Deze zijn bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben en daar een zorgindicatie voor hebben ontvangen. 

De meeste appartementen zijn geschikt voor bewoning voor twee personen. 

Ziekenhuisstraat 6 is niet opgenomen in de nieuwbouwplannen. De andere twee woonhuizen (nr 10 en 12) zijn door Marga Klompé aangekocht om straks plaats te maken voor nieuwbouw van De Molenberg. 

Dat is vrij moeilijk aan te geven vanaf de modeltekening. We gaan contact opnemen met de bewoners aan de Molenweg om te kijken wat dit qua lichtinval en privacy voor hen zou kunnen betekenen. 

Dat is vrij moeilijk aan te geven vanaf de modeltekening. We gaan contact opnemen met bewoners van de Batenburg Hof om dit samen te bekijken en verder te bespreken.

Natuurlijk willen wij de bewoners zo min mogelijk belasten met de bouw. Overigens blijkt vaak dat als de fysieke en mechanische overlast meevalt, de reuring leuk is voor de bewoners. 

De nieuwbouw zal gefaseerd plaatsvinden. Daardoor kan er ook in fases verhuisd worden en kunnen we tijdelijke verhuizingen hopelijk vermijden. 

Het verder verleggen van de Ziekenhuisstraat bleek na onderzoek naar de verkeersveiligheid niet meer resultaat te bieden dan de verlegging van de straat zoals nu in het stedenbouwkundig model is getekend.

De huidige problemen met het oversteken wordt minder door de concentratie van de gebouwen en voorzieningen van Marga Klompé aan één kant.

De verkeersveiligheid is zeker een issue. Zo heeft de gemeente laten onderzoeken of eenrichtingsverkeer  een betere optie zou zijn voor de verkeersveiligheid. Een extern bureau die dit onderzocht adviseerde om dit niet te doen. Ook het verder naar achteren verleggen van de Ziekenhuisstraat bleek na onderzoek niet meer veiligheid te bieden dan de verlegging van de straat zoals nu in het stedenbouwkundig model is getekend. Bovendien gaat de gemeente aan de slag met aanpassingen aan de straat, zoals het versmallen van de weg. Deze zal dan minder uitnodigen om hard(er) te rijden. 

De huidige problemen met het oversteken van bewoners, bezoek en medewerkers wordt daarnaast minder door de concentratie van de gebouwen en voorzieningen van Marga Klompé aan één kant.

Het betreft een samenwerking. In het huidige gebouw van De Molenberg werken we samen met GGNet. Deze organisatie gaat niet mee naar de nieuwbouw omdat zij hun zorg aan ouderen gaan concentreren in Doetinchem. Daarom heeft Marga Klompé naar een andere aanbieder gezocht en kwamen we in gesprek met Sius. Ook met hen kunnen we de algemene ruimtes delen. 

De verwachting is dat de intensieve zorg gaat toenemen, daarom zal in de nieuwbouw het aantal woningen voor mensen die intensieve zorg nodig hebben meer zijn dan nu het geval is.

Het gebouw van de woningbouwvereniging is voor de doelgroep ouderen die zelfstandig kunnen wonen maar wel zorg nodig hebben. Dit zijn ouderen met een zorgindicatie ZZP 4 die nu in het woonzorgcentrum in De Molenberg wonen. De woningbouwvereniging gaat deze groep bedienen. Wij zullen daar de zorg leveren en in onze eigen gebouwen focussen op de grotere groep ouderen die 24 uurs (dus intensieve) zorg nodig zullen hebben. 

Het kan zijn dat er horeca in de kapel komt, alleen dat is in dit stadium nog een voorbeeld. Of dit gaat gebeuren, is nog in onderzoek. Alle voorzieningen moeten nog hun definitieve plek krijgen.

Door onze medewerkers is het idee geopperd om een speeltuin voor kinderen bij De Molenberg te bouwen. We zien dat ouderen vaak zo genieten van kleine kinderen en dit kan een mooie wisselwerking opleveren. We hebben verschillende ideeën gehoord en ook dit idee nemen we graag mee.

Het management en de medewerkers in De Molenberg hebben jarenlange ervaring in de zorg voor ouderen met dementie in combinatie met probleemgedrag. Een wens is om deze zorg in de nieuwbouw van De Molenberg te concentreren in een expertisecentrum van waaruit de kennis over deze vorm van zorg gedeeld kan worden met anderen.

Meer informatie?

Heeft u een vraag over de nieuwbouwplannen van Marga Klompé? En wordt uw vraag niet bij de veelgestelde vragen hierboven beantwoord? Stel dan uw vraag aan ons vastgoedteam via b.maarse@szmk.nl.

Of u vult het reactieformulier hieronder in. Hierop kunt u ook aangeven of u via email op de hoogte wilt worden gehouden van ontwikkelingen.