Nieuwbouw De Molenberg

Voor eigentijdse en toekomstbestendige gebouwen die een goede woonomgeving voor oudere zorgbehoevende inwoners van Groenlo bieden. Met zelfstandige appartementen en een mooi uitzicht. Daarom werkt Marga Klompé aan nieuwbouwplannen voor locatie De Molenberg. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Nieuwbouwplannen
Marga Klompé werkt aan nieuwbouwplannen voor locatie De Molenberg in Groenlo. Het oudste deel van de huidige gebouwen stamt uit 1935 en ook de andere bouwdelen zijn functioneel en technisch verouderd. De Molenberg is na jaren intensief gebruik dan ook aan vervanging toe. Renovatie is technisch niet haalbaar. Daarom is het plan om De Molenberg te slopen en op dezelfde plek nieuwbouw te realiseren. 

Kans voor de omgeving rond De Molenberg
De ligging van De Molenberg aan de gracht is uniek en geeft de locatie een specifiek karakter. De Gemeente Oost-Gelre, waar Groenlo onder valt, ziet in de nieuwbouw een kans om de omgeving rond De Molenberg te verbeteren. Bijvoorbeeld door het kerkplein te vergroenen en tegelijk met de nieuwbouw de historische vestingwal in ere te herstellen.

Nieuwsbrief
Marga Klompé en de gemeente maken een nieuwsbrief over de nieuwbouwplannen:
Nieuwsbrief 1 - november 2022 
Nieuwsbrief 2 - mei 2023

Liever de nieuwsbrief per mail ontvangen? Dat kan ook. Vul dan het reactieformulier onderaan deze pagina in. 

In gesprek met betrokkenen

In gesprek over de nieuwbouw
We praten de betrokkenen zoals medewerkers, bewoners, hun familie en de omwonenden van De Molenberg bij over actuele ontwikkelingen in verschillende bijeenkomsten. Ook via de nieuwsbrief houden wij hen op de hoogte.

Juli 2023
De laatste bijeenkomsten vonden plaats in juli 2023. Na de massastudie zoals deze in de zomer van 2022 is gepresenteerd, is IAA Architecten uit Enschede aan de slag gegaan. Zij hebben stedenbouwkundige ontwerpschetsen ontwikkeld op basis van wat bewoners met een zorgvraag nodig hebben en wat Marga Klompé nodig heeft om die zorg goed te kunnen verlenen.

Twee uitgangspunten
We realiseren ons dat er een fors volume, en daarmee grote gebouwen, binnen Groenlo gerealiseerd moeten worden. Daarom gaan we in de plannen uit van twee uitgangspunten: de nieuwe gebouwen moeten aan de ene kant in proportie bij de stad Groenlo passen en aan de andere kant goed functionerende zorggebouwen zijn.

Presentatie 
De presentatie van de bijeenkomsten met daarin de schetsen vindt u hier. Deze schetsen geven een beeld van hoe de gebouwen en hun volume op de goede plek staan. Het is geen ontwerp, meer een aanzet tot een voorlopig ontwerp.

Hierna gaat de architect bezig met het daadwerkelijke ontwerp, de aankleding, het kleur- en materiaalgebruik van de gebouwen. Hierin wordt waar dat kan rekening gehouden met ieders belangen én met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we samen hebben voor goede huisvesting en zorg voor de ouderen van Groenlo en omgeving.

Volgende bijeenkomsten
Eind 2023 zal IAA Architecten het uiteindelijk ontwerp klaar hebben en zullen we dit in verschillende bijeenkomsten delen met betrokkenen.

Veelgestelde vragen
De vragen die tijdens bijeenkomsten worden gesteld, zijn beantwoord in de veelgestelde vragen. Deze staan verder onderaan op deze pagina.

Hoe ziet het eerste schetsontwerp eruit?

In het schetsontwerp wordt uitgegaan van drie nieuwe aan elkaar geschakelde gebouwen aan de grachtzijde en hergebruik van de kapel. Van de oude keuken wordt het dak verwijderd en daar wordt een terras op gemaakt. Een terras dat aan de ene zijde wordt verbonden met de kapel en aan de andere zijde onderdeel gaat uitmaken van de nieuw te maken vestingwal. Dit deel van komt op de plaats van Ziekenhuisstraat 14, de kant waar de zusterflat de Rank nu staat.
 
Als deze nieuwbouw klaar is, wordt gestart met twee andere gebouwen die aan de andere kant van de Ziekenhuisstraat komen. Hierin komen (huur)woningen bedoeld voor mensen met een lichte tot matige zorgvraag. Mensen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van de zorg vanuit De Molenberg. Over deze plannen is Marga Klompé, samen met de gemeente Oost Gelre in gesprek met de betrokkenen.

De architect heeft drie verschillende woon- en  leefmilieus gecreërd:
- wonen aan een hof
- wonen in de stad en
- wonen aan de gracht.

Eigentijds van opzet, met oog voor het historische verleden door het terugbrengen van de vestingwal. En met een vernieuwd kerkplein als nieuw middelpunt van de stad.

Uitgangspunten

Om de gebouwen zo goed mogelijk te laten passen bij de stad, zijn de gebouwen licht gedraaid ten opzichte van de eerste schetsen. Soms is een knip in het gebouw getekend om meer ‘lucht’ aan te brengen en de gangen in de gebouwen minder lang te maken.

De gebouwen aan de stadskant zijn meer onderdeel van centrum. Daar is het schetsontwerp op aangepast. Er wordt aan die kant een groen hofje gecreëerd.

Het gebied rond de kerk krijgt een groene invulling. Naast de prachtige bomen die voor de kerk staan, wordt er een plein voor de kerk gemaakt met grote plantenbakken waar ruimte is voor veel groen. De stadswal wordt hersteld en zal straks onderdeel uitmaken van een wandeling rond de stad.

De kapel wordt onderdeel van de gebouwen van Marga Klompé en zal aan de grachtwal een open karakter met een terras krijgen. Hierdoor komt er een directe aansluiting van de stadswal met de kapel en het terras dat ongeveer onder de brug naar d' Orangie komt te liggen. In de stadswal worden bomen opgenomen.

De gebouwen van Marga Klompé aan de grachtzijde aan de overkant zijn meer stedelijk en worden vier en deels vijf lagen hoog. Deze gebouwen worden alleen op de 1e, 2e en 3e verdieping via een transparante doorgang met elkaar verbonden. Om zoveel mogelijk een open karakter te behouden, is er geen verbinding op de begane grond, zodat vanaf straatniveau het uitzicht op en beleving van de nieuwe grachtwal kan ontstaan.

Zicht op de vestingwal en gracht
Wonen aan het hofje
Vergroening en entree kerkplein
Gebouwen aan de grachtzijde
Overzicht nieuwbouwplannen

Veelgestelde vragen & antwoorden

Heeft u vragen over de nieuwbouw van De Molenberg? Misschien vindt u uw vraag en ons antwoord in deze lijst met veelgestelde vragen over de nieuwbouwplannen.

Dat is moeilijk te zeggen. We hopen in 2026 te kunnen beginnen met de nieuwbouw aan de kant van de Ziekenhuisstraat 14. Tegen die tijd verwachten we dat de Rank leeg zal zijn, omdat de huidige bewoners, vluchtelingen uit Oekraïne, daar dan niet langer zullen verblijven. 

We verwachten twee jaar later het gebouw aan deze kant af te ronden en dan te kunnen beginnen met de bouw aan de overkant, Ziekenhuisstraat 7. Ook hier zal de bouw waarschijnlijk zo'n twee jaar duren. In 2030 hopen we dat de nieuwbouw klaar zal zijn. Maar voordat er gestart kan worden met het bouwen, moet er nog veel gebeuren.

Haalbaarheidsonderzoek
In het najaar van 2022 is begonnen met het haalbaarheidsonderzoek. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan. Zoals bodemonderzoek, geluidsonderzoek, een archeologisch vooronderzoek, ecologisch onderzoek en duurzaamheidsonderzoek waarbij proefboringen zijn gedaan naar aardwarmte. Al deze onderzoeken samen moeten de haalbaarheid van de nieuwbouw aantonen. Dat onderzoek is in de zomer van 2023 afgerond.

Bestemmingsplanprocedure
Na het haalbaarheidsonderzoek starten we met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan. Om te kunnen bouwen, is een wijziging van het bestemmingsplan nodif. Hierover zijn we in overleg met de gemeente. We hopen eind 2023 of begin 2024 te starten met de bestemmingsplanprocedure.

In principe wordt er op dezelfde plek als waar De Molenberg nu staat nieuw gebouwd. Alleen zullen de gebouwen waarschijnlijk anders komen te staan. Want door het terugbrengen van de vestingwal wordt het bouwoppervlakte kleiner.

Het is de bedoeling om de gebouwen van Marga Klompé op één zijde van de straat bij elkaar te plaatsen (aan de kant van Ziekenhuisstraat 14). De andere gebouwen komen aan de overkant van de Ziekenhuisstraat te staan. Dat betekent dat bewoners en medewerkers van Marga Klompé niet langer de straat hoeven over te steken. 

Veel bewoners die straks in de nieuwbouw aan de grachtzijde komen wonen, hebben geen auto meer. We houden rekening met een beperkt aantal (minder valide) parkeerplaatsen in de directe nabijheid.

We gaan er vanuit dat personeel en bezoekers voor een deel buitende gracht parkeren. Ook zoeken we naar slimme oplossingen voor gedeeld gebruik van parkeerplaatsen. Dus niet alleen voor gebruik van De Molenberg maar ook voor bewoners van de gebouwen om ons heen, winkelend publiek of bezokers.

Kloostertuin
De gemeente is daarnaast van plan om het huidige parkeerterrein in de Kloostertuin uit te breiden van circa 100 naar minimaal 120 plekken.

De verschillende bouwdelen variëren in bouwhoogte, net als nu. Het zal gaan om 3 bouwlagen aan de stadzijde en 4 bouwlagen aan de grachtzijde. Waarbij één  bouwdeel uit 5 bouwlagen zal bestaan. Het hoogte accent met 5 bouwlagen van de huidige zustersflat verschuift naar de hoek van de gracht.

De facilitaire functies in de oude keuken liggen op kelderniveau.

De gemeente heeft laten onderzoeken of eenrichtingsverkeer een betere optie zou zijn voor de verkeersveiligheid. Een extern bureau die dit onderzocht adviseerde om dit niet te doen. Ook het verder naar achteren verleggen van de Ziekenhuisstraat bleek na onderzoek niet meer veiligheid te bieden. Bovendien gaat de gemeente aan de slag met aanpassingen aan de straat, zoals het versmallen van de weg. Deze zal dan minder uitnodigen om hard(er) te rijden. 

Het oversteken van bewoners, bezoek en medewerkers wordt daarnaast minder door de concentratie van de gebouwen en voorzieningen van Marga Klompé aan één kant, aan de Ziekenhuisstraat 14. 

 

We hebben alle veelvoorkomende vragen voor u verzameld.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de nieuwbouwplannen van Marga Klompé? En wordt uw vraag niet bij de veelgestelde vragen hierboven beantwoord? Stel dan uw vraag aan ons vastgoedteam of vul het reactieformulier hieronder in. Hierop kunt u ook aangeven of u via email op de hoogte wilt worden gehouden van de nieuwbouwplannen.